அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஏலத்தை ஆவணங்களின் பட்டியல்

ICTAD/SBD/01

கொள்முதல் நடவடிக்கைகளுக்கான நிலையான ஏலம்

– 10 மில்லியன் ரூபாய் – 100 மில்லியன் ரூபாய்

ICTAD/SBD/02

கொள்முதல் நடவடிக்கைகளுக்கான நிலையான ஏலம்

– முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்

– 100 மில்லியனுக்கு மேல்

ICTAD/SBD/03

கொள்முதல் நடவடிக்கைகளுக்கான நிலையான ஏலம்

– சிறிய ஒப்பந்தங்கள்

– ரூபா 10 மில்லியன்