மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

 

தொடர் இலக்கம் பெயர்

 

பதவி  

நிறுவனத்தின் /அலுவலகத்தின் பெயர்

 

தொலைபேசி இலக்கம்

கடமை மின் அஞ்சல் முகவரி
நிலையான  
அலுவலகம் வீடு கையடக்க தொலைபேசி
01 திரு. டப்.எம்.டீ.என். ரணசிங்ஹ பிரதி பிரதான செயலாளர் (பொறியியல்) பொறியியல் பணியகம் 0112693968 0112730439 0712210597 dcs@eng.wpc.gov.lk


தகவல் உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

 

தொடர் இலக்கம் பெயர்

 

பதவி  

நிறுவனத்தின் /அலுவலகத்தின் பெயர்

 

தொலைபேசி இலக்கம்

கடமை மின் அஞ்சல் முகவரி
நிலையான  
அலுவலகம் வீடு கையடக்க தொலைபேசி
02 திரு. கே.கே.எஸ்.எம். விஜேசேகர பணிப்பாளர் கட்டடம் பொறியியலாளர் பணியகம் 0112693302 0112721402 0718243674 dir.bld@eng.wpc.gov.lk

 

03 திருமதி. ஜீ.டப்.பீ. பெரேரா பணிப்பாளர் பொறியியல் பொறியியலாளர் பணியகம் 0112675438 0382237877 0718256597 dir.eng@eng.wpc.gov.lk
04 திருமதி. எல்.ஏ.பி.எல். குணசேன பிரதான கணக்காளர் பொறியியலாளர் பணியகம் 0112693935 0710805203 acct.chief@eng.wpc.gov.lk
05 திரு. எம்.என். சுரியஆரச்சி பிரதேச பொறியியலாளர் மத்துகம 0342247617 0716246104 de.matuga@eng.wpc.gov.lk
06 திரு. ஆர்.ஏ. விஜயப்பிரிய பிரதேச பொறியியலாளர் ஹோமாகம 0112855719 0773149971 de.homage@eng.wpc.gov.lk

 

07 jpU. vr;.V.Nf.Mu;. ngNuuh gpuNjr nghwpapayhsu; ஹொரண 0342261019 0382293680 0714408909 de.horana@eng.wpc.gov.lk

 

08 திரு. எச்.ஏ.கே.ஆர். பெரேரா பிரதேச பொறியியலாளர் ghzJiu 0382234774 0342275704 0712581557 de.panadu@eng.wpc.gov.lk

 

09 திருமதி. எம்.ஜே.எம்.டீ.எஸ்.எஸ். ஜயவர்தன பிரதேச பொறியியலாளர் களுத்துறை 0342237349 0342290558 0702063525 de.kaluta@eng.wpc.gov.lk

 

10 திருமதி. நீத்தா பட்டுகெதர பிரதேச பொறியியலாளர் கொழும்பு 0112447773 0112921000 0714470440 de.colom@eng.wpc.gov.lk
11 திருமதி. எஸ்.டீ. சேனாரத்ன பிரதேச பொறியியலாளர் இரத்மலான 0112337873 0382251009 0714473142 de.ratma@eng.wpc.gov.lk
12 திருமதி. பீ.எல்.டீ.ஏ.எஸ். பனாகொட பிரதேச பொறியியலாளர் பியகம 0112962091 0332226196 0718156660 de.biyaga@eng.wpc.gov.lk
13 திரு. எஸ்.ஆர். மதுரங்க பிரதேச பொறியியலாளர் வத்தளை 0112952126 0718107185 de.wattala@eng.wpc.gov.lk
14 jpUkjp. N[.V.tP.B.uP. [aR+upa பிரதேச பொறியியலாளர் கம்பஹா 0332222515 0332231900 0714493648 de.gamph@eng.wpc.gov.lk
15 திருமதி. ஜே.ஏ.வீ.டீ.ரீ. ஜயசுரிய பிரதேச பொறியியலாளர் மினுவங்கொடை 0112296418 0332225771 0714417698 de.munuw@eng.wpc.gon.lk
16 திரு. எஸ்.எச். சந்தன பிரதேச பொறியியலாளர் நீர்கொழும்பு 0312222357 0602721044 0718068820 de.negomb@eng.wpc.gov.lk
17 திருமதி. ஜீ.டீ. விப்புலசேன பிரதேச பொறியியலாளர் பத்தரமுல்ல 0112876499 0712151568 de.batta@eng.wpc.gov.lk

 

உதவித் தகவல் உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

 

தொடர் இலக்கம் பெயர்

 

பதவி  

நிறுவனத்தின் / அலுவலகத்தின் பெயர்

 

தொலைபேசி இலக்கம்

கடமை மின் அஞ்சல் முகவரி
01 திரு. எச்.பீ. காமினி பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பணிப்பாளர் பொறியியல்) பொறியியலாளர் பணியகம் 0112675438 dir.eng@eng.wpc.gov.lk
02 திருமதி. டப்.ஏ.ரீ.எஸ். வனிகசுந்தர பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பணிப்பாளர் கட்டடம்) பொறியியலாளர் பணியகம் 0112693302 dir.bld@eng.wpc.gov.lk
03 திருமதி. எல்.சீ. பெரேரா பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதான கணக்காளர்) பொறியியலாளர் பணியகம் 0112693935 acct.chief@eng.wpc.gov.lk
04 திருமதி. ஜே.ஏ.ரீ.ஜே. ஜயலத் பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) மத்துகம 0342247617 de.matuga@eng.wpc.gov.lk
05 திருமதி.  ஏ.வய்.என். அபேவர்தன பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) ஹோமாகம 0112855719 de.homage@eng.wpc.gov.lk

 

06 திருமதி. எஸ். ஹெட்டிஆரச்சி பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) ஹொரண 0342261019 de.horana@eng.wpc.gov.lk

 

07 திருமதி. ஆர்.ஜீ. வித்தானகே பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) பாணதுரை 0382234774 de.panadu@eng.wpc.gov.lk

 

08 திருமதி. பீ.கே. சமரநாயக்க பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) களுத்துறை 0342237349 de.kaluta@eng.wpc.gov.lk

 

09 திருமதி. இந்திராணி மஹகமகே பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) கொழும்பு 0112447773 de.colom@eng.wpc.gov.lk
10 திருமதி. ஜே.எல். பெரேரா பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) இரத்மலான 0112337873 de.ratma@eng.wpc.gov.lk
11 திருமதி. ரீ.ஜே.எஸ். பெரேரா பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) பியகம 0112962091 de.biyaga@eng.wpc.gov.lk
12 திருமதி. டப்.டப்.டீ.பீ. பெரேரா பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்) வத்தளை 0112952126 de.wattala@eng.wpc.gov.lk
13 திருமதி. கே.எம்.ரீ.ஜே. ரணவீர பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்)
கம்பஹா
0332222515 de.gamph@eng.wpc.gov.lk
14 திருமதி. கே.கே.ஜே. சேபாலி பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்)
மினுவங்கொடை
0112296418 de.munuw@eng.wpc.gon.lk
15 திரு. எச்.எம்.ஏ.எஸ். பண்டார பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்)நீர்கொழும்பு 0312222357 de.negomb@eng.wpc.gov.lk
16 திருமதி. டீ. அலஹப்பெரும பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பிரதேச பொறியியலாளர்)

பத்தரமுல்ல

0112876499 de.batta@eng.wpc.gov.lk