தொடர்பு தகவல்

பிரதி பிரதான செயலாளர் (பொறியியல்)

A.A.P.S.K.கருணாரட்ன

இலங்கை பொறியியல் சேவை (சிறப்பு தரம்)

B.Sc.(Eng.) CEng.MIE(SL),PDG(Mgt), Dip(Arbit)

 • அலுவலக எண்

  011-2092501

 • அலைபேசி எண்

  071-2003723

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  dcs@eng.wpc.gov.lk

ணிப்பாளர் (கட்டடம்)

திரு. கே.கே.எஸ்.எம். விஜேசேகர

B.Sc Eng,MIE, C.Eng
 • அலுவலக எண்

  011-2092510

 • அலைபேசி எண்

  071-8243674

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  dir.bld@eng.wpc.gov.lk

பணிப்பாளர் (பொறியியல்)

திருமதி. ஜீ.டப்.பீ. பெரேரா

B.Sc Eng.(Civil), PGD in Hydraulic Eng., AMIESL(2898)
 • அலுவலக எண்

  011-2092507

 • அலைபேசி எண்

  071-8256597

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  dir.eng@eng.wpc.gov.lk

பிரதான கணக்காளர்

திருமதி. K.D.L.Kandanarachchi

 • அலுவலக எண்

  011-2092524

 • அலைபேசி எண்

  071-2646183

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  acct.chief@eng.wpc.gov.lk

மின் பொறியியலாளர்

திரு. எஸ்.ஏ.டீ.ஏ. சமரவீர

B.Sc Eng., M.Sc, MIE(S.L.), Dip(efficient energy use & planning)
 • அலுவலக எண்

  011-2092521

 • அலைபேசி எண்

  071-4434958

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  ele.eng@eng.wpc.gov.lk

தேசப்பிரிய

திரு. கிஹான் சந்திரதிலக்க

 • அலுவலக எண்

  011-2092514

 • அலைபேசி எண்

  071-0340802

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

தேசப்பிரிய

திருமதி. எச்.ஏ.என். தேவிகா

 • அலுவலக எண்

  011-2092524

 • அலைபேசி எண்

  071-0910415

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  archi.juni@eng.wpc.gov.lk

பொறியியலாளர் (திட்டமிடல்)

திரு. ஜீ.டப்.ஆர்.கே. தம்மிக்க

 • அலுவலக எண்
 • அலைபேசி எண்

  071-8660064

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  roydhammika@gmail.com

பொறியியலாளர் (திட்டமிடல்)

திரு. எஸ்.எச். சந்தன

 • அலுவலக எண்

  011-2092511

 • அலைபேசி எண்

  071-8068820

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பொறியியலாளர் (சுகாதார கட்டிடம்)

திரு. ஆர்.ஏ. விஜயப்பிரிய

 • அலுவலக எண்
 • அலைபேசி எண்

  077-3149971

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பொறியியலாளர்

திரு. ஏ. தலங்கம

B.sc Eng.(Civil), Dip.(IT)
 • அலுவலக எண்
 • அலைபேசி எண்

  071-8397276

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பொறியியலாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. எல்.டீ.யூ.என். லியனகே

 • அலுவலக எண்
 • அலைபேசி எண்

  071-8089380

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பொறியியலாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. டி.எம்.எச்.என். திசாநாயக்க

 • அலுவலக எண்

  011-2092516

 • அலைபேசி எண்

  071-3667074

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

கணக்காளர்

திருமதி. எல்.எம்.டு.ஆர். டி மெல்

 • அலுவலக எண்

  011-2092546

 • அலைபேசி எண்

  071-4781194

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பிரதி பிரதான செயலாளரின் இணைப்புப் பொறியியலாளர்

திரு. ஆர்.ஏ.பி. ரணசிங்ஹ

 • அலுவலக எண்

  011-2092520

 • அலைபேசி எண்

  071-8029654

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  bhagya.ranasinghe57@gmail.com

பொறியியலாளர்

டப்ளிவ்.எம்.டி.யு. விஜேசூரிய

 • அலுவலக எண்
 • அலைபேசி எண்

  077-9106978

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  upeksha8412@yahoo.com

நிர்வாக அலுவலர்

திருமதி. பி.டி.சி.எஸ். பம்பரகந்த

 • அலுவலக எண்

  011-2092331

 • அலைபேசி எண்

  076-6930708

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பிரதேசபொறியியலாளர் (கொழும்பு)

திருமதி. நதீரா

 • அலுவலக எண்

  011-2447773

 • அலைபேசி எண்

  071-4407422

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.colom@eng.wpc.gov.lk

பிரதேச பொறியியலாளர் (கொழும்பு) இற்கு இணைப்புச் செய்யப்பட்டுள்ள பொறியியலாளர்

திரு. என்.ஈ. விஜேவீர

 • அலுவலக எண்

  011-2447773

 • அலைபேசி எண்

  071-8476979

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பிரதேச பொறியியலாளர் (கொழும்பு) இற்கு இணைப்புச் செய்யப்பட்டுள்ள பொறியியலாளர்

திரு. ஏ.ஏ. டி சொய்சா

 • அலுவலக எண்

  011-2447773

 • அலைபேசி எண்

  071-5166123

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

பிரதேசபொறியியலாளர் (இரத்மலான)

திருமதி. எஸ்.டீ. சேனாரத்ன

 • அலுவலக எண்

  011-2337873

 • அலைபேசி எண்

  071-4473142

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.ratma@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (பத்தரமுல்ல)

திருமதி. ஜீ.டீ. விப்புலசேன

 • அலுவலக எண்

  011-2876499

 • அலைபேசி எண்

  071-2151568

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.batta@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (ஹோமாகம)

திரு. ஆர்.எல்.என். ராஜபக்‌ஷ

 • அலுவலக எண்

  011-2855719

 • அலைபேசி எண்

  071- 8001575

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.horana@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (ஹொரண)

திரு. எச்.ஏ.கே.ஆர். பெரேரா

 • அலுவலக எண்

  034-2261019

 • அலைபேசி எண்

  071-4408909

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.horana@eng.wpc.gov.lk

  horanadeo@gmail.com

பிரதேசபொறியியலாளர் (பாணதுரை)

திரு. எல்.பி.எஸ். பெரேரா

 • அலுவலக எண்

  038-2234774

 • அலைபேசி எண்

  071-2581557

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.panadu@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (களுத்துறை)

திருமதி. எம்.ஜே.எம்.டீ.எஸ்.எஸ். ஜயவர்தன

B.T(Eng)
 • அலுவலக எண்

  034-2237349

  034-2243082

 • அலைபேசி எண்

  070-2063525

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.kaluta@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (மத்துகம)

திரு. டப்ளிவ்.ஜி.ஆர். வேலதந்திரி

 • அலுவலக எண்

  034-2247617

 • அலைபேசி எண்

  070-2063525

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.mathugama@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (பியகம)

திருமதி. பீ.எல்.டீ.ஏ.எஸ். பனாகொட

B.Sc(Hons) Eng, AMIESL(5712)
 • அலுவலக எண்

  011-2962091

 • அலைபேசி எண்

  071-8156660

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.biyaga@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (வத்தளை)

திரு. எஸ்.ஆர். மதுரங்க

B.Sc Eng
 • அலுவலக எண்

  011-2952126

 • அலைபேசி எண்

  071-8107185

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.wattala@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (கம்பஹா)

திருமதி. ஆர்.எம்.ஏ.எஸ். சகுந்தலா

 • அலுவலக எண்

  033-2222515

 • அலைபேசி எண்
 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.gamph@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (மினுவங்கொடை)

திருமதி. எல்.டீ. கலபட

B.Sc Eng. (Civil)
 • அலுவலக எண்

  011-2296418

 • அலைபேசி எண்

  071-4417698

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.munuw@eng.wpc.gov.lk

பிரதேசபொறியியலாளர் (நீர்கொழும்பு)

திரு.ஏ.கே.ஆர். அலவத்த

B.Sc Eng
 • அலுவலக எண்

  031-2222357

 • அலைபேசி எண்

  071-8519135

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

  de.negomb@eng.wpc.gov.lk