அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை

பொறுப்புக்கள் பற்றிய கூற்று – 2017

பெறுகைத் திட்டம்

பொறுப்புக்கள் பற்றிய கூற்று மற்றும் கடப்பாடு – 2017

பெறுகைத் திட்டத்திற்கு மேற்கொள்ளப்படவுள்ள திருத்தங்கள்

பிரதான திட்டம்

ஆசிரியர் விடுதிக்கான வர்ணத் திட்டம்

அதிபர் விடுதிக்கான வர்ணத் திட்டம்

செயற்திட்டம் தொடர்பான விபரம்

பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பானதான தேசிய மீள்மதிப்பீடு மற்றும் நியமம்

அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை – ஒப்பந்தம் ஒப்படைத்தல்-படிவம்

தேசிய பாடசாலை தொடர்பான தேடிவழங்கல் திட்டம்

இறுதி தேடிவழங்கல் திட்டம் – மே மாகாணம்

தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகள் பட்டியல்

வரவு செலவு குறியீடு செயற்திட்ட வகை விபரம் Drawings Number திகதி
310 D ஆரம்ப கல்வி வளங்கள் மத்திய நிலையம் – இரண்டு மாடி
2429
2016.08.26
311 A அதிபர் உத்தியோபூர்வ இல்லம்
1780– அதிபர் உத்தியோபூர்வ இல்லம்
 அதிபர் உத்தியோபூர்வ இல்லம் 2113
2016.08.26
311 A ஆசிரியர் உத்தியோபூர்வ இல்லம்
2410- ஆசிரியர் இல்லம் – திருமணமான வகை 01 – AR
2411-ஆசிரியர் இல்லம் – திருமணமான வகை 02-
2409 – ஆசிரியர் இல்லம் – திருமணமாகாத  வகை – AR
2409 – ஆசிரியர் இல்லம் – திருமணமாகாத – (அமைப்புரீதியான)
2016.08.26
311 A அழகியற் பிரிவு – வகை 1
2129
2016.07.20
311 A அழகியற் பிரிவு – வகை 2
2426
2016.07.20
312 A கனிஷ்ட இடைநிலை இரசாயன ஆய்வு கூடம்
2438
2438 – தொழில்நுட்ப பிரிவுடன் வாசிகசாலை (கட்டமைப்புகள்) 
2016.07.20
312 B கனிஷ்ட இடைநிலை இரசாயன ஆய்வு கூடம்
2438
2016.07.20
312 A சிற்றுண்டிச் சாலை
2420
2016.07.20
312 B தொழில்நுட்ப கட்டடம் 2432

2432- தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆலோசனை பிரிவு 
2016.07.20
312 B ஆரம்ப கற்கை வளங்கள் மத்திய நிலையம் – தனி மாடி
2436
2436 – ஆரம்ப கற்கை வளங்கள் மத்திய நிலையம் (கட்டமைப்புகள்) 
2016.07.20
311 A வகுப்பறை மற்றும் வேறு கட்ட டம் – கட்டம் 1 செயற்திட்டம் A 2423 2016.07.20