பொதுவான விவரக் குறிப்புகள்

விவரக் குறிப்பு வரைபுகளைத் தயாரிப்போர் ICTAD இனால் வெளியிடப்பட்டுள்ள கீழ் வரும் விவரக் குறிப்பு நியமங்களைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.

SCA/4/I

கட்டிட வேலைகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள் (தொகுதி I)

[3 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – ஜுலை 2004]

SCA/4/II

கட்டிட வேலைகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள் ( தொகுதி II)

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – ஒக்டோபர் 2001]

SCA/3/2

நீர் வழங்கல், கழிவு நீர் மற்றும் வெள்ள நீர் வடிகாலமைப்பு தொடர்பான விவரக் குறிப்புகள்

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – ஏப்ரல் 2002]

SCA/8

கட்டிம் மற்றும் குடிசார் பொறியியலுடன் தொடர்புடைய மின்னியல் மற்றும் பொறியியல் பணிகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள்

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – ஆகஸ்ட் 2000]

SCA/5

வீதி மற்றும் பாலங்களின் நிர்மானம் மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்பான விவரக் குறிப்புகள்/strong>

[1 ஆம் பதிப்பு – 1989]

SCA/3/3

மீட்டற் பணிகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள்

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – டிசெம்பர் 1999]

SCA/3/1

நீர்ப்பாசன மற்றும் காணி வடிகாலமைப்பு பணிகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள்

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – நவம்பர் 1999]

SCA/6

கரையோர மற்றும் துறைமுக பொறியியற் பணிகளுக்கான விவரக் குறிப்புகள்

[2 ஆம் பதிப்பு (திருத்திய) – பெப்ரவரி 2003]