චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛයේ නම

චක්‍රලේඛ අංකය

පළාත් මුල්‍ය රීති 83 යටතේ බලතල පැවරීම- 2024 වර්ෂය,ශීර්ෂ අංක-110

බාගත කිරීම

පළාත් මුල්‍ය රීති 83 යටතේ බලතල පැවරීම- 2023 වර්ෂය,ශීර්ෂ අංක-110

බාගත කිරීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කාර්ය පරිපාටික රීති සංග්‍රහය

2055/13

පළාත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය නොමැති අවස්ථාවලදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක කටයුතු සහ එහි අභියාචනා

06/2019

Procurement of Works up to Rs.50 Million from Regional Contractors under Domestic Funds

05/2019

අභ්‍යන්තර විගණන මාර්ගෝපදේශ

04/2019

පළාත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම, මෙහෙයවීම හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව සකසන ලද ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතිය (Project Management System) භාවිතයට ගැනීම

2019/PMS/01

බස්නාහිර පළාතේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් විෂයට අදාළව කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වයට ඉංජි‍නේරු සේවා කටයුතු සම්බන්ධීකරණ සදහා ඉංජි‍නේරු කාර්යාංශයට පැවරෙන කාර්යය භාරය

DCS(E)1/2018

Procurement of Works up to Rs.50 Million from Regional Contractors Under Domestic Funds

04/2018

2018 පාසල් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ චක්‍රලේඛය සහ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

ප්‍රසම්පාදන කාර්යය සංග්‍රහය සදහා වන අතිරේක අංක 01 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම – වැඩ කොන්ත්‍රාත්තු සදහා රදවා තබා ගැනීමේ මුදල

03/2018

Preference for Domestically Manufactured Goods

02/2018

පළාත් මූල්‍ය රීති යටතේ බලය පැවරීම

කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සදහා අධිකාරි සීමාවන්

10/2017

Revision of Non-Refundable Tender Deposits

09/2017

ප්‍රසම්පාදන කාර්යය සංග්‍රහය සදහා වන අතිරේක අංක 32 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම – ප්‍රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු/ව්‍යාපෘති කමිටු සාමාජිකයින්ට, මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට සහ ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවලට සහය වන අනෙකුත් නිලධාරීන්ට ගෙවීම් කිරීම.

08/2017

ප්‍රසම්පාදන කාර්යය සංග්‍රහය සදහා වන අතිරේක අංක 31 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම – ප්‍රසම්පාසන කටයුතු සදහා කාල රාමුව

07/2017

පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉංජිනේරු කාර්යාංශයට අදාල වෙළඳපොල මිල සැදහුම් ක්‍රමයේ දී පිලිපැදිය යුතු විධි විධාන

03/2017

Procurement of Works up to 50 Million from Regional Contractors Under Domestic Funds

22/2016

ප්‍රසම්පාදන කාර්යය සංග්‍රහය බස්නාහිර පළාතට උචිත පරිදි සංශෝධනය කිරීම සහ ප්‍රසම්පාදන කාර්යය සංග්‍රහය සදහා වන අතිරේක අංක 29 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම

17/2016

ලඟම පාසල හොඳම පාසල, 15/2014 හි සදහන් ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමා සංශෝධනය හා උපදේශන සේවා ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමා නිර්ණය කිරීම – 15/2016

15/2016