අනුමත කරන ලද ලංසුගත ලේඛන

ICTAD/SBD/01

ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සඳහා වන සම්මත ලංසු පත්‍රිකාව

–      රුපියල් මිලියන 10 සිට රුපියල් මිලියන 100 අතර

ICTAD/SBD/02

ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සඳහා වන සම්මත ලංසු පත්‍රිකාව

–      ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්

–      රුපියල් මිලියන 100 ට වැඩි

ICTAD/SBD/03

ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සඳහා වන සම්මත ලංසු පත්‍රිකාව

–       සුළු කොන්ත්‍රාත්

–       රුපියල් මිලියන 10 ක් දක්වා