තොරතුරු නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර

අභීයාචනා  නිලධාරීයා

අනු අංකය

නම

තනතුර

 

කාර්යාලය

නම

දුරකථන අංකය

 

රාජකාරී විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

ස්ථාවර

ජංගම

කාර්යාලය නිවස
  ඩබ්.එම්.ඩී.එන්.රණසිංහ මයා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉංජිනේරු) ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112092501 0112730439 0712210597 dcs@eng.wpc.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරීන්

අනු අංකය

නම

තනතුර

කාර්යාලය

නම

දුරකථන අංකය

රාජකාරී විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

ස්ථාවර

ජංගම

කාර්යාලය නිවස
02 කේ.කේ.එස්.එම්.විජේසේකර මයා ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112092510 0112721402 0718243674 dir.bld@eng.wpc.gov.lk
03 ජී.ඩබ්.පී.පෙරේරා මිය අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112092507 0382237877 0718256597 dir.eng@eng.wpc.gov.lk
04 එල්.ඒ.බී.එල්.ගුණසේන මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112092524 0710805203 acct.chief@eng.wpc.gov.lk
05 එම්.එන්.සූරියආරච්චී මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු මතුගම 0342247617 0716246104 de.matuga@eng.wpc.gov.lk
06 ආර්.ඒ.විජයප්‍රිය මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු හෝමාගම 0112855719 0773149971 de.homage@eng.wpc.gov.lk
07 එච්.ඒ.කේ.ආර්.පෙරේරා මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු හොරණ 0342261019 0382293680 0714408909 de.horana@eng.wpc.gov.lk
08 එල්.බී.එස්.පෙරේරා මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු පානදුර 0382234774 0342275704 0712581557 de.panadu@eng.wpc.gov.lk
09 එම්.ජේ.එම්.ඩී.එස්.එස්.ජයවර්ධන මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කළුතර 0342237349 0342290558 0702063525 de.kaluta@eng.wpc.gov.lk
10 නීතා බටුගෙදර මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කොළඹ 0112447773 0112921000 0714470440 de.colom@eng.wpc.gov.lk
11 එස්.ඩී.සේනාරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු රත්මලාන 0112337873 0382251009 0714473142 de.ratma@eng.wpc.gov.lk
12 පී.එල්.ඩී.ඒ.එස්.පනාගොඩ මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු බියගම 0112962091 0332226196 0718156660 de.biyaga@eng.wpc.gov.lk
13 එස්.ආර්.මදුරංග මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වත්තල 0112952126 0718107185 de.wattala@eng.wpc.gov.lk
14 ජේ.ඒ.වී.ඩී.ටී.ජයසූරිය මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු ගම්පහ 0332222515 0332231900 0714493648 de.gamph@eng.wpc.gov.lk
15 එල්.ඩී.ගලබඩ මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු මිණුවන්ගොඩ 0112296418 0332225771 0714417698 de.munuw@eng.wpc.gon.lk
16 එස්.එච්.චන්දන මයා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු මීගමුව 0312222357 0602721044 0718068820 de.negomb@eng.wpc.gov.lk
17 ජී.ඩී.විපුලසේන මිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු බත්තරමුල්ල 0112876499 0712151568 de.batta@eng.wpc.gov.lk

 

 සහය තොරතුරු නිලධාරීන්

අනු අංකය

නම

තනතුර

 

කාර්යාලය

නම

දුරකථන අංකය

රාජකාරී විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

ස්ථාවර  
01 එච්.පී.ගාමීණී මයා ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු) ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 011290504 dir.eng@eng.wpc.gov.lk
02 ඩබ්.ඒ.ටී.එස්.වනිගසුන්දර මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ) ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112693302 dir.bld@eng.wpc.gov.lk
03 එල්.සී.පෙරේරා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි) ඉංජිනේරු කාර්යාංශය 0112693935 acct.chief@eng.wpc.gov.lk
04 ජේ.ඒ.ටී.ජේ.ජයලත් මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) මතුගම 0342247617 de.matuga@eng.wpc.gov.lk
05 ඒ.වයි.එන්.අබේවර්ධන මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) හෝමාගම 0112855719 de.homage@eng.wpc.gov.lk
06 එස්.හෙට්ටිආරච්චී මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) හොරණ 0342261019 de.horana@eng.wpc.gov.lk
07 ආර්.ජී.විතානගේ මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) පානදුර 0382234774 de.panadu@eng.wpc.gov.lk
08 පී.කේ.සමරනායක මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) කළුතර 0342237349 de.kaluta@eng.wpc.gov.lk
09 ඉන්ද්‍රානි මහගමගේ මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) කොළඹ 0112447773 de.colom@eng.wpc.gov.lk
10 ජේ.එල්.පෙරේරා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) රත්මලාන 0112337873 de.ratma@eng.wpc.gov.lk
11 ටී.ජේ.එස්.පෙරේරා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) බියගම 0112962091 de.biyaga@eng.wpc.gov.lk
12 ඩබ්.ඩබ්.ඩී.පී.පෙරේරා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු) වත්තල 0112952126 de.wattala@eng.wpc.gov.lk
13 කේ.එම්.ටී.ජේ.රණවීර මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු)

ගම්පහ

0332222515 de.gamph@eng.wpc.gov.lk
14 කේ.කේ.ජේ.සේපාලී මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු)

මිනුවන්ගොඩ

0112296418 de.munuw@eng.wpc.gon.lk
15 එච්.එම්.ඒ.එස්.බණ්ඩාර මයා ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු)

මීගමුව

0312222357 de.negomb@eng.wpc.gov.lk
16 ඩී.අලහප්පෙරුම මිය ප්‍රධාන කළමනාකරන සහකාර (ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු)

බත්තරමුල්ල

0112876499 de.batta@eng.wpc.gov.lk