අයවැය කේතය ව්‍යාපෘති වර්ගය විස්තරය චිත්‍රක අංකය දිනය
310 D ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය-දෙමහල්
2429
2016.08.26
311 A විදුහල්පති නිල නිවස
විදුහල්පති නිල නිවස 1780
විදුහල්පති නිල නිවස 2113
2016.08.26
311 A ගුරුනිවාස
2410-පවුල් සඳහා ගුරු නිවාස වර්ගය-01-ඒ ආර්
2411- පවුල් සඳහා ගුරු නිවාස වර්ගය 02
2409-තනිකඩ ගුරු නිවාස-ඒ ආර්
2409- තනිකඩ ගුරු නිවාස-(ව්‍යුහගත)
2016.08.26
311 A සෞන්දර්ය ඒකකය-වර්ගය 1
2129
2016.07.20
311 A සෞන්දර්ය ඒකකය-වර්ගය 2
2426
2016.07.20
312 A කණිෂ්ඨ ද්වීතීක විද්‍යාගාර
2438
2438 – Technology unit with library(Structural)
2016.07.20
312 B කණිෂ්ඨ ද්වීතීක විද්‍යාගාර
2438
2016.07.20
312 A ආපන ශාලාව
2420
2016.07.20
312 B තාක්ෂණ ගොඩනැගිලි 2432

2432-කාර්මික සහ උපදේශන ඒකකය(ව්‍යුහගත)
2016.07.20
312 B ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය-තනි මහල
2436
2436- ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය(ව්‍යුහගත)
2016.07.20
311 A පංති කාමර සහ අනෙක් ගොඩනැගිලි(උසස් තත්වයේ අධ්‍යාපන ඉඩ පහසුකම්)-අදියර 1 අ ව්‍යාපෘතිය 2423 2016.07.20