ඇමතුම් විස්තර

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉංජිනේරු)

ඉංජිනේරු කේ.ආර්. අබේසිරිවර්ධන මහතා

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය (විශේෂ ශ්‍රේණිය)

B.Sc.(Eng.)

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092501

 • ජංගම දු.ක

  071-8256597

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  dcs@eng.wpc.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ (ගොඩනැගිලි)

කේ.කේ.එස්.එම්.විජේසේකර මයා

B.Sc Eng,MIE, C.Eng
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092510

 • ජංගම දු.ක

  071-8243674

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  dir.bld@eng.wpc.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)

ජී.ඩබ්.පී.පෙරේරා මිය

B.Sc Eng.(Civil), PGD in Hydraulic Eng., AMIESL(2898)
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092507

 • ජංගම දු.ක

  071-8256597

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  dir.eng@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

කේ.ඩී.එල්.කඳනාරච්චි මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092524

 • ජංගම දු.ක

  071-2646183

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  acct.chief@eng.wpc.gov.lk

විදුලි ඉංජිනේරු

එස්. ඒ. ඩී. ඒ. පී.සමරවීර මයා

B.Sc Eng., M.Sc, MIE(S.L.), Dip(efficient energy use & planning)
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092521

 • ජංගම දු.ක

  071-4434958

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  ele.eng@eng.wpc.gov.lk

වාස්තු විද්‍යාඥ

ගිහාන් චන්ද්‍රතිලක මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092514

 • ජංගම දු.ක

  071-0340802

 • විද්‍යුත් තැපෑල

වාස්තු විද්‍යාඥ

එච්.ඒ.එන්.දේවිකා දේශප්‍රිය මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092524

 • ජංගම දු.ක

  071-0910415

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  archi.juni@eng.wpc.gov.lk

ඉංජිනේරු (සැලසුම්)

ජී.ඩබ්.ආර්.කේ.ධම්මික මයා

 • ජංගම දු.ක
 • ජංගම දු.ක

  071-8660064

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  roydhammika@gmail.com

ඉංජිනේරු (සැලසුම්)

එස්.එච්.චන්දන මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092511

 • ජංගම දු.ක

  071-8068820

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ඉංජිනේරු (සෞඛ්‍ය ගොඩනැගිලි)

ආර්.ඒ.විජයප්‍රිය මයා

 • කාර්යාල දු.ක
 • ජංගම දු.ක

  077-3149971

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ඉංජිනේරු (මූලස්ථාන)

ඒ.තලංගම මයා

B.TEC.(Hons), Dip.(IT)
 • කාර්යාල දු.ක
 • ජංගම දු.ක

  071-8397276

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ඉංජිනේරු (සැලසුම්)

එල්.ඩී.යූ.එන්.ලියනගේ මිය

 • කාර්යාල දු.ක
 • ජංගම දු.ක

  071-8089380

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ඉංජිනේරු (ව්‍යුහාත්මක)

ඩබ්.එම්.එච්.එන්.දිසානායක මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092516

 • ජංගම දු.ක

  071-3667074

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ගණකාධිකාරි

එල්.එම්.ඩී.ආර්. ද මෙල් මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092546

 • ජංගම දු.ක

  071-4781194

 • විද්‍යුත් තැපෑල

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිනේරු (නි.ප්‍ර.ලේ)

ආර්.ඒ.බී. රණසිංහ මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092520

 • ජංගම දු.ක

  071-8029654

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  bhagya.ranasinghe57@gmail.com

ඉංජිනේරු (ව්‍යුහාත්මක )

ඩබ්.එම්.ඩී.යූ.විජේසූරිය

 • කාර්යාල දු.ක
 • ජංගම දු.ක

  077-9106978

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  upeksha8412@yahoo.com

පරිපාලන නිලධාරී

බී.ඩී.සී.එස්.බඹරගම මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2092331

 • ජංගම දු.ක

  0766930708

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (කොළඹ)

පී.ඩී.ආර්.නදීරා මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2447773

 • ජංගම දු.ක

  071-4407422

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.colom@eng.wpc.gov.lk

ඉංජිනේරු අනුයුක්ත ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (කොළඹ)

එන්.ඊ.විජේසූරිය මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2447773

 • ජංගම දු.ක

  071-8476979

ඉංජිනේරු අනුයුක්ත ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (කොළඹ)

ඒ.ඒ. ද සොයිසා මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2447773

 • ජංගම දු.ක

  071-5166123

 • විද්‍යුත් තැපෑල

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (රත්මලාන)

එස්.ඩී.සේනාරත්න මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2337873

 • ජංගම දු.ක

  071-4473142

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.ratma@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (බත්තරමුල්ල)

ජී.ඩී.විපුලසේන මිය

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2876499

 • ජංගම දු.ක

  071-2151568

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.batta@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (හෝමාගම)

ආර්.එල්.එන්.රාජපක්ෂ මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  011-2855719

 • ජංගම දු.ක

  071- 8001575

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.horana@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (හොරණ)

එච්.ඒ.කේ.ආර්.පෙරේරා මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  034-2261019

 • ජංගම දු.ක

  071-4408909

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.horana@eng.wpc.gov.lk

  horanadeo@gmail.com

දේශීය ඉංජිනේරු (පානදුර)

එල්.බී.එස්.පෙරේරා මයා

 • කාර්යාල දු.ක

  038-2234774

 • ජංගම දු.ක

  071-2581557

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.panadu@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (කළුතර)

එම්.ජේ.එම්.ඩී.එස්.එස්.ජයවර්ධන මිය

B.T(Eng)
 • කාර්යාල දු.ක

  034-2237349

  034-2243082

 • ජංගම දු.ක

  070-2063525

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.kaluta@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (මතුගම)

ඩබ්. ජී.ආර්. වේලාතන්ත්‍රී

 • කාර්යාල දු.ක

  034-2237349

  034-2243082

 • ජංගම දු.ක

  071-4457994

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.mathugama@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (බියගම)

පී.එල්.ඩී.ඒ.එස්.පනාගොඩ මිය

B.Sc(Hons) Eng, AMIESL(5712)
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2962091

 • ජංගම දු.ක

  071-8156660

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.biyaga@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (වත්තල)

පී.ආර්.මදුරංග මයා

B.Sc Eng
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2952126

 • ජංගම දු.ක

  071-8107185

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.wattala@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (ගම්පහ)

ආර්.එම්.ඒ.එස්. සකුන්තලා මිය

B.Sc Eng, C.Eng(M5939)
 • කාර්යාල දු.ක

  033-2222515

 • ජංගම දු.ක
 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.gamph@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (මිණුවන්ගොඩ)

එල්.ඩී.ගලබඩ මිය

B.Sc Eng. (Civil)
 • කාර්යාල දු.ක

  011-2296418

 • ජංගම දු.ක

  071-4417698

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.munuw@eng.wpc.gov.lk

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (මීගමුව)

එ්.කේ.ආර්.අලවත්ත මයා

B.Sc Eng
 • කාර්යාල දු.ක

  031-2222357

 • ජංගම දු.ක

  071-8519135

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  de.negomb@eng.wpc.gov.lk

  de.negombo.eng@gmail.com